سرزمین عشق http://tifooses.mihanblog.com 2020-05-30T18:19:00+01:00 text/html 2010-11-02T12:53:13+01:00 tifooses.mihanblog.com تیفوس آشنایی http://tifooses.mihanblog.com/post/382 <P><STRONG><FONT color=#330099 size=2></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P><STRONG><FONT color=#330099 size=2><IMG border=0 hspace=0 alt=tifooses.mihanblog align=baseline src="http://www.tehranpic.net/images/yebvo8lertudq2w75y1x.jpg"></FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#330099 size=2>وقتی با تو آشنا شدم؛ درخت مهربانیت آنقدر بلند بود <BR><BR>که هرچه بالا رفتم آخرش را ندیدم. <BR><BR>معجون زیبایت آنقدر شیرین بود که هر چه نوشیدم نتوانستم <BR><BR>تمامش کنم. <BR><BR>و دریای عشقت آنقدر وسیع بود <BR><BR>که هرچه شنا کردم نتوانستم آخرش را ببینم <BR><BR>و سرانجام در آن غرق شدم....&nbsp;<BR></FONT></STRONG>&nbsp; <BR></P> text/html 2010-04-04T12:20:06+01:00 tifooses.mihanblog.com تیفوس دلم گرفته http://tifooses.mihanblog.com/post/381 <P align=left><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><FONT color=#0066cc size=5><IMG style="WIDTH: 495px; HEIGHT: 375px" height=479 alt=www.tifooses.mihanblog.com hspace=0 src="http://www.alyon.org/InfosTechniques/graphisme/animaux/insectes/butterfly-clearwing.jpg" width=540 align=baseline border=0></FONT></FONT></P> <P align=right><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><FONT color=#0066cc size=5>&nbsp; <FONT color=#33cc00>خدایـــا دلــــــم بـــاز امشب گــــــرفته.!!</FONT></FONT></FONT></P> <P align=right><FONT color=#33cc00 size=5></FONT>&nbsp;</P> <P align=right><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><FONT color=#33cc00 size=5>&nbsp;&nbsp; بیــــــا تا کمی با تـــو صـــــحبت کنـــم...</FONT></FONT></P> <P align=right><FONT color=#33cc00 size=5></FONT>&nbsp;</P> <P align=right><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#33cc00 size=5>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بیا تا دل کوچــــــــــکم را </FONT></P> <P align=right><FONT color=#33cc00 size=5></FONT>&nbsp;</P> <P align=right><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><FONT color=#33cc00 size=5>&nbsp;&nbsp;&nbsp; خدایـــا فقــــط با تـــو قسمت کنم..!</FONT></FONT></P> <P align=right><FONT color=#33cc00><FONT face=Arial></FONT><FONT size=5></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P align=right><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><FONT color=#33cc00 size=5>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خدایـــــا بیــا پشت آن پنــجــره..</FONT></FONT></P> <P align=right><FONT color=#33cc00 size=5></FONT>&nbsp;</P> <P align=right><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><FONT color=#33cc00 size=5>&nbsp;&nbsp; که وا می شود رو به ســــــوی دلــــــــم!!</FONT></FONT></P> <P align=right><FONT color=#33cc00><FONT face=Arial></FONT><FONT size=5></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P align=right><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><FONT color=#33cc00 size=5>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بیـــا پــــرده ها را کنـــاری بزن..</FONT></FONT></P> <P align=right><FONT color=#33cc00 size=5></FONT>&nbsp;</P> <P align=right><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#33cc00 size=5>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که نــــــورت بتــابد به روی دلـــــــم!!!</FONT></P> <P align=right><FONT color=#33cc00><FONT face=Arial></FONT><FONT size=5></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P align=right><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><FONT color=#33cc00 size=5>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خدایـــا کمـــک کـــن :</FONT></FONT></P> <P align=right><FONT color=#33cc00 size=5></FONT>&nbsp;</P> <P align=right><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><FONT color=#33cc00 size=5>&nbsp;&nbsp;&nbsp; که پـــروانه ی شعر من جــــان بگیرد..</FONT></FONT></P> <P align=right><FONT color=#33cc00 size=5></FONT>&nbsp;</P> <P align=right><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><FONT color=#33cc00 size=5>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کمی هم به فـــــکر دلـــــــم باش...</FONT></FONT></P> <P align=right><FONT color=#33cc00 size=5></FONT>&nbsp;</P> <P align=right><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><FONT color=#33cc00 size=5>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مبـــادا بمیـــرد...!!!</FONT></FONT></P> <P align=right><FONT color=#33cc00 size=5></FONT>&nbsp;</P> <P align=right><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><FONT color=#33cc00 size=5>&nbsp;&nbsp;&nbsp; خــــدایــا دلــــــم را</FONT></FONT></P> <P align=right><FONT color=#33cc00 size=5></FONT>&nbsp;</P> <P align=right><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><FONT color=#33cc00 size=5>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که هر شب نــفس می کشـــد در هوایـــــت..</FONT></FONT></P> <P align=right><FONT color=#33cc00 size=5></FONT>&nbsp;</P> <P align=right><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><FONT color=#33cc00 size=5>&nbsp;&nbsp;&nbsp; اگر چه شــــــکســــــته!!!</FONT></FONT></P> <P align=right><FONT color=#33cc00 size=5></FONT>&nbsp;</P> <P align=right><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><FONT color=#33cc00 size=5>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شبــــی می فرســــتم بــرایــت...!!!</FONT></FONT></P> text/html 2009-10-19T20:56:01+01:00 tifooses.mihanblog.com هم نفس خدا و گنجشک http://tifooses.mihanblog.com/post/380 <P align=center><IMG alt=tifooses.coo.ir hspace=0 src="http://www.persianuser.org/images/z1h9x5012wnjweawkav.jpg" align=baseline border=0></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT color=#999900><SPAN lang=AR-SA><FONT size=4>گنجشک با خدا قهر بود</FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><FONT size=4>…</FONT></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed" align=center><SPAN lang=AR-SA><FONT color=#999900 size=4></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed" align=center><FONT color=#999900 size=4><SPAN lang=AR-SA>روزها گذشت و گنجشگ با خدا هیچ نگفت .</SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed" align=center><SPAN lang=AR-SA><FONT color=#999900 size=4></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed" align=center><FONT color=#999900 size=4><SPAN lang=AR-SA>فرشتگان سراغش را از خدا می گرفتند و خدا هر بار به فرشتگان این گونه می گفت:</SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed" align=center><FONT color=#999900 size=4></FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed" align=center><FONT color=#999900 size=4><SPAN lang=AR-SA>می آید ؛ من تنها&nbsp; گوشی هستم که غصه هایش را می شنود و یگانه قلبی هستم که</SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed" align=center><FONT color=#999900 size=4></FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed" align=center><FONT color=#999900 size=4><SPAN lang=AR-SA>دردهایش را در خود نگاه میدارد…</SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed" align=center><SPAN lang=AR-SA><FONT color=#999900 size=4></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed" align=center><FONT color=#999900 size=4><SPAN lang=AR-SA>و سرانجام گنجشک روی شاخه ای از درخت دنیا نشست.</SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed" align=center><SPAN lang=AR-SA><FONT color=#999900 size=4></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed" align=center><FONT color=#999900 size=4><SPAN lang=AR-SA>فرشتگان چشم به لب هایش دوختند،</SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed" align=center><SPAN lang=AR-SA><FONT color=#999900 size=4></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed" align=center><FONT color=#999900 size=4><SPAN lang=AR-SA>گنجشک هیچ نگفت و…</SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed" align=center><SPAN lang=AR-SA><FONT color=#999900 size=4></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed" align=center><FONT size=4><FONT color=#999900><SPAN lang=AR-SA>خدا لب به سخن گشود :</SPAN> <SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA>با من بگو از آن چه سنگینی سینه توست.</SPAN></FONT></FONT></P><SPAN lang=AR-SA><FONT size=4> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed" align=center><BR><FONT color=#999900>گنجشک گفت :</FONT></FONT></SPAN><FONT size=4><FONT color=#999900> <SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA>لانه کوچکی داشتم، آرامگاه خستگی هایم بود و سرپناه بی کسی ام.</SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed" align=center><FONT color=#999900 size=4></FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed" align=center><FONT color=#999900 size=4><SPAN lang=AR-SA>تو همان را هم از من گرفتی.</SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed" align=center><FONT color=#999900 size=4></FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed" align=center><FONT color=#999900 size=4><SPAN lang=AR-SA>این طوفان بی موقع چه بود؟ چه می خواستی؟ لانه محقرم کجای دنیا را گرفته بود؟</SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed" align=center><FONT color=#999900 size=4></FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed" align=center><SPAN lang=AR-SA><FONT color=#999900 size=4>و سنگینی بغضی راه کلامش بست…</FONT></SPAN></P><SPAN lang=AR-SA><FONT size=4> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed" align=center><BR><FONT color=#999900>سکوتی در عرش طنین انداخت فرشتگان همه سر به زیر انداختند.</FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed" align=center><B><SPAN lang=AR-SA><FONT color=#999900 size=4></FONT></SPAN></B>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed" align=center><FONT color=#999900><SPAN lang=AR-SA><FONT size=4>خدا گفت:</FONT></SPAN><FONT size=4> <SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN></FONT><SPAN lang=AR-SA><FONT size=4>ماری در راه لانه ات بود. باد را گفتم تا لانه ات را واژگون کند. آن گاه تو</FONT></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed" align=center><FONT color=#999900 size=4></FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed" align=center><SPAN lang=AR-SA><FONT color=#999900 size=4>از کمین مار پر گشودی.</FONT></SPAN></P><SPAN lang=AR-SA><FONT size=4> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed" align=center><BR><FONT color=#999900>گنجشگ خیره در خدائیِ خدا مانده بود.</FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed" align=center><FONT color=#999900 size=4></FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed" align=center><FONT color=#999900><SPAN lang=AR-SA><FONT size=4>خدا گفت:</FONT></SPAN><FONT size=4> <SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN></FONT><SPAN lang=AR-SA><FONT size=4>و چه بسیار بلاها که به واسطه محبتم از تو دور کردم و تو ندانسته به</FONT></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed" align=center><FONT color=#999900 size=4></FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed" align=center><SPAN lang=AR-SA><FONT color=#999900 size=4>دشمنی ام برخاستی!</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed" align=center><SPAN lang=AR-SA><FONT color=#999900 size=4></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed" align=center><SPAN lang=AR-SA><FONT color=#999900 size=4>اشک در دیدگان گنجشک نشسته بود.</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed" align=center><FONT color=#999900 size=4></FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed" align=center><FONT color=#999900><SPAN lang=AR-SA><FONT size=4>ناگاه چیزی درونش فرو ریخت , های های گریه هایش ملکوت خدا را پر کرد...</FONT></SPAN><FONT size=4> <SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN></FONT><B><FONT size=4> </FONT></B></FONT></P><FONT color=#999900> <DIV align=center> <HR> </DIV></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed" align=center><FONT color=#999900><FONT size=4>&nbsp;</FONT><FONT style="BACKGROUND-COLOR: rgb(185,185,185)"><STRONG style="FONT-WEIGHT: 400"><SPAN lang=FA><FONT size=4>جائی در پشت ذهنت به خاطر بسپار ، که اثر انگشت خداوند بر همه چیز هست ..</FONT></SPAN></STRONG></FONT> </FONT></P> text/html 2009-10-10T21:27:38+01:00 tifooses.mihanblog.com هم نفس عشق http://tifooses.mihanblog.com/post/379 <P dir=rtl align=center><IMG alt=tifooses.coo.ir hspace=0 src="http://www.williamwhitaker.com/A_PICTURE_FILES/15_GALLERY_4/LARGE_4/RosesCU.JPG" align=baseline border=0></P> <P dir=rtl align=center>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#ff6666><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4><STRONG>عشق... لحظه ی دو نیم کردن سیب است<BR>که نگران نباشی<BR>چگونه تکه ی بزرگتر را<BR>برای خودت برداری!</STRONG></FONT>&nbsp;</FONT></P><!-- stopprint --> text/html 2009-08-05T08:09:00+01:00 tifooses.mihanblog.com تیفوس دوستت دارم http://tifooses.mihanblog.com/post/378 <DIV align=center>&nbsp;&nbsp; </DIV> <DIV align=center> <TABLE id=Post cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=center border=0> <TBODY> <TR> <TD id=T-P vAlign=top> <P style="TEXT-ALIGN: right" align=center><IMG style="WIDTH: 449px; HEIGHT: 368px" height=404 alt="http://tifooses.mihanblog.com سرزمین عشق" hspace=0 src="http://fc05.deviantart.com/fs30/f/2008/048/2/d/I___heart___you_by_justice_is_blind.jpg" width=231 align=baseline border=0></P> <P style="TEXT-ALIGN: right" align=center>&nbsp;</P></TD></TR> <TR> <TD id=Posts> <P align=center><STRONG><FONT color=#ff6600><IMG src="http://images.bigoo.ws/content/background/space/space_183.gif" border=0>منتظر لحظه ای هستم که دستانت را بگیرم<IMG src="http://images.bigoo.ws/content/background/space/space_183.gif" border=0> </FONT></STRONG></P> <P dir=rtl align=center><STRONG><FONT color=#ff6600>&nbsp;&nbsp;<IMG src="http://images.bigoo.ws/content/background/space/space_183.gif" border=0>در چشمانت خیره شوم دوستت دارم<IMG src="http://images.bigoo.ws/content/background/space/space_183.gif" border=0> </FONT></STRONG></P> <P dir=rtl align=center><STRONG><FONT color=#ff6600><IMG src="http://images.bigoo.ws/content/background/space/space_183.gif" border=0>را بر لبانم جاری کنم<IMG src="http://images.bigoo.ws/content/background/space/space_183.gif" border=0> </FONT></STRONG></P> <P dir=rtl align=center><STRONG><FONT color=#ff6600><IMG src="http://images.bigoo.ws/content/background/space/space_183.gif" border=0>منتظر لحظه ای هستم که در کنارت بنشینم<IMG src="http://images.bigoo.ws/content/background/space/space_183.gif" border=0></FONT></STRONG></P> <P dir=rtl align=center><STRONG><FONT color=#ff6600>&nbsp;&nbsp;<IMG src="http://images.bigoo.ws/content/background/space/space_183.gif" border=0>سر رو شونه هایت بگذارم....از عشق تو.....<IMG src="http://images.bigoo.ws/content/background/space/space_183.gif" border=0></FONT></STRONG></P> <P dir=rtl align=center><STRONG><FONT color=#ff6600>&nbsp;<IMG src="http://images.bigoo.ws/content/background/space/space_183.gif" border=0>از داشتن تو...اشک شوق ریزم<IMG src="http://images.bigoo.ws/content/background/space/space_183.gif" border=0></FONT></STRONG></P> <P dir=rtl align=center><STRONG><FONT color=#ff6600>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<IMG src="http://images.bigoo.ws/content/background/space/space_183.gif" border=0>منتظر لحظه ی مقدس که تو را در اغوش بگیرم<IMG src="http://images.bigoo.ws/content/background/space/space_183.gif" border=0></FONT></STRONG></P> <P dir=rtl align=center><STRONG><FONT color=#ff6600>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<IMG src="http://images.bigoo.ws/content/background/space/space_183.gif" border=0>&nbsp;بوسه ای از سر عشق به تو تقدیم کنم<IMG src="http://images.bigoo.ws/content/background/space/space_183.gif" border=0></FONT></STRONG></P> <P dir=rtl align=center><STRONG><FONT color=#ff6600>&nbsp; &nbsp; <IMG src="http://images.bigoo.ws/content/background/space/space_183.gif" border=0>وبا تمام وجود قلبم و عشقم را به تو هدیه کنم<IMG src="http://images.bigoo.ws/content/background/space/space_183.gif" border=0></FONT></STRONG></P> <P dir=rtl align=center><STRONG><FONT color=#ff6600>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<IMG src="http://images.bigoo.ws/content/background/space/space_183.gif" border=0>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اری من تورا دوست دارم<IMG src="http://images.bigoo.ws/content/background/space/space_183.gif" border=0></FONT></STRONG></P> <P dir=rtl align=center><STRONG><FONT color=#ff6600><IMG src="http://images.bigoo.ws/content/background/space/space_183.gif" border=0>&nbsp;وعاشقانه تو را می ستایم<IMG src="http://images.bigoo.ws/content/background/space/space_183.gif" border=0></FONT></STRONG></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <P align=center> </P> text/html 2009-08-05T07:37:14+01:00 tifooses.mihanblog.com تیفوس love http://tifooses.mihanblog.com/post/377 <IMG alt="سرزمین عشق tifoos" hspace=0 src="http://night-skin.com/gn/albums/userpics/10001/2131219932306_h.jpg" align=baseline border=0> text/html 2009-08-05T07:36:06+01:00 tifooses.mihanblog.com تیفوس سرزمین عشق http://tifooses.mihanblog.com/post/376 <P align=center><STRONG><FONT color=#66ffff size=3></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT color=#66ffff size=3><IMG alt="سرزمین عشق tifoos" hspace=0 src="http://fc08.deviantart.com/fs26/f/2008/111/2/d/ImPuLsEs_Of_My_HeArT____by_anichka93.jpg" align=baseline border=0></FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#33ccff size=3>كاش می شد سرزمین عشق را در میان گام ها تقسیم كرد</FONT></STRONG><STRONG><FONT size=3><BR><FONT color=#33ccff>كاش می شد با نگاه شاپرك عشق را بر آسمان تفهیم كرد<BR>كاش می شد با دو چشم عاطفه قلب سرد آسمان را ناز كرد<BR>كاش می شد با پری از برگ یاس تا طلوع سرخ گل پرواز كرد<BR>كاش می شد با نسیم شا مگاه برگ زرد یاس ها را رنگ كرد<BR>كاش می شد با خزان قلب ها مثل دشمن عاشقانه جنگ كرد<BR>كاش می شد در سكوت دشت شب ناله ی غمگین باران را شنید<BR>بعد ، دست قطره ها یش را گرفت تا بها ر آرزوها پر كشید<BR>كاش می شد مثل یك حس لطیف لابه لای آسمان پرنور شد<BR>كاش می شد چا در شب را كشید از نقاب شوم ظلمت دور شد<BR>كاش می شد از میا ن ژاله ها جرعه ای از مهر با نی را چشید<BR>در جواب خوبها جان هدیه داد سختی و نا مهربانی را شنید</FONT></FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#66ffff size=3></FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#66ffff size=3></FONT></STRONG></P><BR> text/html 2009-08-05T07:28:30+01:00 tifooses.mihanblog.com تیفوس کشش http://tifooses.mihanblog.com/post/375 <P align=center><IMG alt="tifooses سرزمین عشق" hspace=0 src="http://pix2pix.org/my_unzip/12269562714.jpg" border=0> </P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#00cccc size=3><STRONG>میان عاشق و ومعشوق رمزیست</STRONG></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#00cccc size=3><STRONG>چه داند آنكه اشتر می چراند</STRONG></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#00cccc size=3><STRONG>تا كه از جانب معشوق نباشد كششی</STRONG></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#00cccc size=3><STRONG>كوشش عاشق بی چاره به جایی نرسد</STRONG></FONT></P> text/html 2009-08-03T10:54:59+01:00 tifooses.mihanblog.com تیفوس عشق http://tifooses.mihanblog.com/post/374 <P align=center><IMG alt=http://tifooses.mihanblog.com hspace=0 src="http://www.3jokes.com/images/2007/Data/love/love1/3Jokes_Love%20(10).gif" align=baseline border=0></P> <P class=postbody style="MARGIN-RIGHT: 10px"><U><FONT color=#0000ff></FONT></U><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"> <P class=postbody dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=justify><SPAN><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><STRONG><FONT color=#ff99ff><EM>ای <FONT color=#ff0000>عشق</FONT>&nbsp;همه بهانه از توست من خامشم و ترانـه از توست</EM><BR></FONT></STRONG></P></FONT></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN></SPAN> <P class=postbody dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><EM><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG><FONT color=#ff99ff><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">آن بانگ بلنـــــــد صبحگــــــاهی وین زمزمـــــه شبانــه از توست</SPAN><BR></FONT></STRONG></P></FONT></EM><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN></SPAN> <P class=postbody dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><EM><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG><FONT color=#ff99ff><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">مــــــــــن اندوه خـــویش را ندانم این گریــــه بی بهانــــه از توست</SPAN><BR></FONT></STRONG></P></FONT></EM><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN></SPAN> <P class=postbody dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#ff99ff><EM><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><STRONG>ای آتش جـــــــــــان پاکبـــــــــازان در خرمــــــن من زبانــــه از توست</STRONG></SPAN></EM></FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><EM><BR></P></EM><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN></SPAN> <P class=postbody dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><EM><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG><FONT color=#ff99ff><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">افســون شده تو را زبان نیست ور هست همـه فسانه از توست</SPAN><BR></FONT></STRONG></P></FONT></EM><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN></SPAN> <P class=postbody dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><EM><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG><FONT color=#ff99ff><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">کشتی مــــرا چه بیــــم دریا؟ توفــــــان ز تو و کرانه از توست</SPAN><BR></FONT></STRONG></P></FONT></EM><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN></SPAN> <P class=postbody dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#ff99ff><EM><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><STRONG>گر باده دهی وگر نه غم نیست مست از تو و میخانـــه از توست</STRONG></SPAN></EM></FONT></SPAN></P> <P class=postbody dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#ff99ff><EM><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<IMG alt=http://tifooses.mihanblog.com hspace=0 src="http://www.3jokes.com/images/2007/Data/love/love1/3Jokes_Love%20(10).gif" align=baseline border=0></SPAN></EM></FONT></SPAN></P></FONT> <P align=center><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2></FONT>&nbsp;</P> text/html 2009-05-09T11:28:49+01:00 tifooses.mihanblog.com هم نفس چه زیباست http://tifooses.mihanblog.com/post/373 <P align=center><IMG style="WIDTH: 594px; HEIGHT: 481px" height=529 alt=tifooses.coo.ir hspace=0 src="http://aycu14.webshots.com/image/46973/2006144537938809059_rs.jpg" width=696 align=baseline border=0></P> <P align=center><FONT face="Times New Roman" color=#ff6666 size=4>چه زیباست نوشتن ، وقتی میدانی او میخواند <BR><BR>چه زیباست سرودن ، وقتی میدانی او میشنود <BR><BR>و چه زیباست دیوانگی به خاطر او ، وقتی میدانی او میبیند . . . </FONT></P> text/html 2009-04-12T19:45:41+01:00 tifooses.mihanblog.com هم نفس عشق واقعی http://tifooses.mihanblog.com/post/372 <P align=center><FONT color=#ffcc99><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>&nbsp;یك بار دختری حین صحبت با پسری كه عاشقش بود، ازش پرسید<BR><BR>چرا دوستم داری؟ واسه چی عاشقمی؟ <BR><BR>دلیلشو نمیدونم ...اما واقعا"‌دوست دارم <BR><BR>تو هیچ دلیلی رو نمی تونی عنوان كنی... پس چطور دوستم داری؟ <BR><BR>چطور میتونی بگی عاشقمی؟ <BR></FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ffcc99><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>من جدا"دلیلشو نمیدونم، اما میتونم بهت ثابت كنم <BR><BR><BR>ثابت كنی؟ نه! من میخوام دلیلتو بگی</FONT><BR></P></FONT></FONT> <DD class=post-body> <P class=content-wrapper align=center><IMG style="WIDTH: 429px; HEIGHT: 299px" height=317 alt="" hspace=0 src="http://www.findinvis.com/pic/06-03-2009/E/001.jpg" width=452 align=absMiddle border=0></P> <DD class=post-body> <P class=content-wrapper align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#ffcc99 size=4>&nbsp;<BR>باشه.. باشه!!! میگم... چون تو خوشگلی، <BR><BR>صدات گرم و خواستنیه، <BR><BR>همیشه بهم اهمیت میدی،<BR><BR>دوست داشتنی هستی،<BR><BR>با ملاحظه هستی، <BR><BR>بخاطر لبخندت، <BR></FONT></P> <DD class=post-body> <P class=content-wrapper align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#ffcc99 size=4>دختر از جوابهای اون خیلی راضی و قانع شد <BR><BR></FONT><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#ffcc99 size=4>متاسفانه، چند روز بعد، اون دختر تصادف وحشتناكی كرد و به حالت كما رفت <BR><BR>پسر نامه ای رو كنارش گذاشت با این مضمون </FONT></P> <DD class=post-body><FONT color=#008000 size=3> <P class=content-wrapper align=center><BR></FONT><FONT color=#008000 size=3><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.findinvis.com/pic/06-03-2009/E/003.jpg" align=baseline border=0></FONT></P> <DD class=post-body> <P class=content-wrapper align=center><FONT color=#008000 size=3></FONT><FONT color=#008000 size=3><FONT color=#008000 size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#ff99ff size=4><FONT color=#ffcc99><BR>عزیزم، گفتم بخاطر صدای گرمت عاشقتم اما حالا كه نمیتونی حرف بزنی، میتونی؟<BR><BR>نه ! پس دیگه نمیتونم عاشقت بمونم <BR><BR>گفتم بخاطر اهمیت دادن ها و مراقبت كردن هات دوست دارم اما حالا كه نمیتونی برام اونجوری باشی، پس منم نمیتونم دوست داشته باشم <BR><BR>گفتم واسه لبخندات، برای حركاتت عاشقتم <BR>اما حالا نه میتونی بخندی نه حركت كنی پس منم نمیتونم عاشقت باشم <BR></FONT><BR></FONT><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.findinvis.com/pic/06-03-2009/E/005.jpg" align=baseline border=0></FONT></FONT></P> <DD class=post-body> <P class=content-wrapper align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#ffcc99 size=4><BR>اگه عشق همیشه یه دلیل میخواد مثل همین الان، پس دیگه برای من دلیلی واسه عاشق تو بودن وجود نداره <BR><BR>عشق دلیل میخواد؟ <BR><BR></FONT><FONT color=#008000 size=3><FONT color=#ffcc99><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>نه!معلومه كه نه!!<BR><BR>پس من هنوز هم عاشقتم</FONT> <BR><BR></FONT><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.findinvis.com/pic/06-03-2009/E/007.jpg" align=baseline border=0></FONT></P> <DD class=post-body> <P class=content-wrapper align=center><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4><FONT color=#ffcc99>عشق واقعی هیچوقت نمی میره<BR><BR>این هوس است كه كمتر و كمتر میشه و از بین میره <BR><BR>"عشق خام و ناقص میگه:"من دوست دارم چون بهت نیاز دارم<BR><BR>"ولی عشق كامل و پخته میگه:"بهت نیاز دارم چون دوست دارم<BR><BR>"سرنوشت تعیین میكنه كه چه شخصی تو زندگیت وارد بشه، اما قلب </FONT></FONT></FONT></P> <DD class=post-body> <DIV class=content-wrapper align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#ffcc99 size=4>حكم می كنه كه چه شخصی در قلبت بمونه</FONT></DIV> <DD class=post-body> <DIV class=content-wrapper align=center><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.findinvis.com/pic/06-03-2009/E/008.gif" align=absMiddle border=0></DIV></DD> text/html 2009-04-09T19:40:25+01:00 tifooses.mihanblog.com هم نفس عشق http://tifooses.mihanblog.com/post/371 <P><IMG style="WIDTH: 784px; HEIGHT: 536px" height=715 alt=www.tifooses.mihanblog.com/ hspace=0 src="http://ahmad.raper.googlepages.com/Up9_Postal_b.jpg" width=967 align=baseline border=0></P> text/html 2009-04-07T08:00:18+01:00 tifooses.mihanblog.com هم نفس وقتی هستی... http://tifooses.mihanblog.com/post/370 <P align=center><IMG style="WIDTH: 837px; HEIGHT: 468px" height=612 alt=tifooses.coo.ir hspace=0 src="http://lh5.ggpht.com/a.khameneh/SBLSU6H_5BI/AAAAAAAAApc/bsNPISmM4x8/wallpaperiran%20(5).jpg" width=906 align=baseline border=0></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif" color=#33ccff size=4>وقتی هستی آنقدر محو تماشا و در کنار تو بودن هستم&nbsp; که از گذر سریع لحظات غافل می شوم<BR>دوست دارم این لحظات کنار هم بودن را تا بی نهایت ادامه دهم...<BR>وقتی هستی همه چیز "تو" می شود و من سراپا چشم<BR>نمیدانی... نمیدانم.. هیچ کس نمی داند&nbsp; که چه قدر عاشقت هستم<BR>چه قدر برای کنار تو بودن پرپر میزنم<BR>چه قدر همیشه نگرانت هستم<BR>همیشه چشم به راهت هستم<BR>خدایا کی این هجران را پایان میدهی؟<BR>خدایا این عشق پاک را از ما مگیر<BR>هر روز بر این عشق فزونی بخش و آن را شعله ور تر کن<BR></P></FONT> text/html 2009-03-25T12:34:28+01:00 tifooses.mihanblog.com هم نفس عید نوروز http://tifooses.mihanblog.com/post/369 <P align=center><IMG alt=tifooses.coo.ir hspace=0 src="http://www.the-wild-flower-trilogy.com/images/moonbeamx1%20%20ani.gif" align=baseline border=0></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT face=impact color=#999999 size=4><EM>حالیا معجزه ی باران را باور کن<BR>وسخاوت را در چشم چمنزار ببین<BR>ومحبت را در روح نسیم<BR>که در این کوچه ی تنگ<BR>با همین دست تهی<BR>روز میلاد اقاقی ها را جشن میگیرد<BR>خاک جان یافته است<BR>تو چرا سنگ شدی؟<BR>تو چرا اینهمه دلتنگ شدی؟<BR>باز کن پنجرا را <BR>و بهاران را باور کن...</EM></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT face=Impact color=#666666 size=5>عید&nbsp; نوروز مبارک!</FONT></STRONG></P> text/html 2009-01-25T09:58:08+01:00 tifooses.mihanblog.com هم نفس دلم برات تنگ شده http://tifooses.mihanblog.com/post/368 <P align=center><IMG style="WIDTH: 555px; HEIGHT: 366px" height=383 alt=tifooses.coo.ir hspace=0 src="http://fc07.deviantart.com/fs29/i/2008/152/9/1/my_baby_up_and_left_me_by_cerizzz.jpg" width=566 align=baseline border=0></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT face=impact size=3><STRONG><FONT color=#ffffff>عزیزم <BR>&nbsp;میدونی چه قدر دلم برات تنگ شده؟<BR>حرفای من اینجاست توو سینم<BR>جایی که هر لحظه دنبالت میگرده<BR>منتظره تا برگردی<BR>خودتم نمیدونی چه قدر دلم برات تنگ شده<BR>دلم میخواد این دلتنگیا و دوری زودتر تموم شه<BR>هروقت بهت میگم بی تابتم زودتر برگرد<BR>میگی تموم میشه عزیزم یه ذره دیگه مونده<BR>نمیدونم این یه ذره چرا اینقدر طول میکشه<BR>احساس میکنم توو این دوریا پیرشدم<BR>خسته ام<BR>خیلی خسته<BR>حتی وقتی میایی بازم دلم برات تنگه <BR>چون میدونم میخوایی زود بری<BR>نمیدونم چرا سهم منی که عاشقتم چرا اینقدر از کنار تو بودن کمه<BR>تمام لحظاتی که کنار تو هستم دلم میخواد توو آغوشت گریه کنم<BR>اما تو نمیذاری گریه کنم<BR>اما وقتی میری گریه هام شروع میشه<BR>میدونم باید دوباره روزای زیادی رو دوور از تو سپری کنم<BR>نازنینم چرا اینقد ازم دوری<BR>قلب من خسته اس....<BR>خیلی خسته.....<BR></FONT></P></STRONG></FONT>